Walala Qhawekazi sisathokozel’ ukuba nawe
Wahamba wasishiya kulenkinga yalesi sifo
Zindzi Mandela wasishiya ngokuzuma
Uban’ osazosimela siyiNingizimu Afrika
Uban’ osezoba yinxusa lezwe

Namanj’ angikholw’ ukuthi awusekho
Ungathi yiphuph’ ukuthi kawusekho
Uma kuyiphupho mangivuswe
Mangivuswe ngimbon’ uZindzi

Usuhambil’ akukholakali namanje
Ngiyethemb’ uyofik’ ubike kuTata ukuth’ ezweni lakhe sithwele kanzima
Usuyojabula nomam’ uMadikizela Mandela
Sal’ usulala Qhawekazi
Ngawe silahlekelw’ insika