Ziyabotshwa nokuba zibhityile
Nawe nkomo amehlw’ayatyeka
Sizi lona lwakhe lwatyiwa ngubani?
Kakade nenkaw’ ityiw’ ilila
Zibotshwa zibhityile

Beneshumi linesibin’iminyaka
Bangabelana ngesond’utshil’umthetho
Obuleleyo yen’ebengenazinjongo.
Wanqwal’umthetho wagweba.
Abadala belala neemveku.
Zibotshwa zibhityile

Inyath’ibuzwa kwabaphambili
Ebhityiley’iyabuthis’endimeni
Sihl’ isidima nesithozela sayo
Namhl’isif’ifel’emadlelweni
Gama layo ngumdyubha
Zibotshwa zibhityile na?

Eneshumi leminyak’ uqhub’ isisu
Rhulument’ unemali yesibonelelo.
Ngoku zishiyiselana ngotyefeso.
Zizal’ amaduna namathokazi
Ezala kakhul iyagugiswa
Indim’ isenkul’ umhlab’ awugcwali.
Umyalelo wathi qhamani nande.
Zibotshwa zibhityile

Nangelendlal’ ixesh’ umdyubh’ awuthandeki.
Xa zibotshwa zibhityile
Yothin’ ukungabikhw’ imidyubha
Xa zibotshwa zibhityile
Yothin’ ukungabikhw’ imiduka
Zibotshwa zibhityile