Yiwo lowanyaka engasoze ngawulibala
Yilo lola suku engasoze ngalukhohlwa
Yoyo leya nyanga engasoze yalibaleka kimi
Wena kimi nanamuhla usuyinjabulo kimi
Phela wazakhela uzungu kweyami
Ngakuthanenezela sasibopho
Ngenye imini siyobopha ifindo lasofa silahlane hleze kushintshe
La sofa singalahlani

Wena uyilo ngaphakathi
Nami ngingulo ongaphakathi
Mina nawe singaphakathi
Simi emkhunjini wokukhulisana
Mina nawe simi ngelilodwa “Ngiyakuthanda”

Bengicela kuMdali asiweze kulamathunzi amnyama
Abe isikhanyiso sezimpilo zethu
Sibumbane, siphilisane kamnandi
Sifukamele uthando lwethu ngokweqiniso
Sifezekise izifiso zikaThixo
Senze nabanye babukele kithi
Iqiniso, ithemba, ubumbano kanye nokuthembana
Othandweni kwenza uthando

Loluthando masilugcine njalo
Size sithwale umhlabathi ngezifuba zethu