Mama bengizam’ ukuziveza kuwe
Bengizama ukuthi ngib’ umntwana oqotho
Bengizam’ ukuzibonakalisa ubumqoka bami
Noma bekungelul’ ukuthi ukubone lokho ngob’ ubungazi

Lencwadi ngiyilobe ngoba ngenzel’ izimo ezifana nalezi
Yimina mama lon’ owamlahla ngob’ uthi awungifuni
Yimina lon’ owangifaka kushekhas’ omnyama uthi uyangilahla
Namanje ngisazizw’ izandla zakho
Mama ngenhlanhla wangicosh’ umzali ongifunayo

Mama yimina lomntwan’ ohlale umthuk’ umbiza ngephara
Ngeshwa ngizw’ umphefumulo wam’ ungishiya
Ngikulamashid’ amhlophe kungenxa yakho
Wangithengisa kubant’ uthi ngizokubamba inkunzi
Mina mama ngangifun’ ukukunika usizo kuphela
Ngangingafun’ okuningi kuwe
Ngangifun’ ukukubambela umshado wakho
Ngiyaz’ ukuthi awusabathol’ abantwana

Yimina mama sengikhulile
Bengilangazelel’ ukukubiza ngomama
Bengifuna nobab’ abone ukuth’ unayo indodana
Lowo mshad’ ubuncike kimi

Mama wam’ ungenze ngaphuthwa yithuba lokuvalelisa kuwe
Kodwa ngiyathokoz’ ukuthi ngiya kweliphakade ngenxa yakho
Owangiletha nguy’ osengikhuphulayo
Ngiyakuxolela mam’ okwenze kimi sengikudlulisile
Usale kahle mama