Baba ngiyaz’ awungazi
Ngiyazi wazitshel’ ukuthi ngaphuphuma
Kodwa ngisadl’ anhlamvana
Ngisaqhoboz’ izithelo zempilo

Baba yaz’ ukukubona kwangenza ngajabula
Ngiyazi wawungalindel’ ukuthi yimin’ indodana yakho
Ngaze ngajabula nokuzw’ ukuthi wangetha liph’ igama

Bab’ uyamukhumbula umfanyan’ owakucela ishum’ ethi ulambile
Kwakuyimi lowo baba
Kwakuyim’ iphelo lakho
Kwakunguy’ uLikhanya lona
Phela leli gama ngalethiwa nguw’ ungazi ukuth’ usuyangazisa

Ngibhala lencwadi ngizw’ izinyanya sezingibiza
Zith’ ebengikufuna sengikutholile
Sengiyazi bengilind’ igama kubaba
Okwesibong’ akusenasidingo ngoba vele sengiyanazi

Baba nabantwan’ ebeningabatholi sengizocela kuMdal’ axegise
Ngizomcel’ anibusise ngabazonijabulisa

Baba ngicel’ umxolele umama naye wayengaz’ ukuthi wenzani
Mxolele nami sengimxolele
Baba nawe ngikuxolele
Ngicela niqale kabusha niqinis’ umshado wenu

Eyokuvalelis’ ingoma ‘Ngiyowela ngijabule’
Awokuvalelis’ amazwi ‘Nisale kahle zithandwa zami’
Nganginesifiso sokunibonis’ uthando
Ngangiyojabul’ ukunibona nindawonye nilokhu nithi ‘Ndodana’ kimi
Angisayiphath’ uma senizophikisana ngent’ enifisa ngiyifundele
Phela ngangiyolokhu nginihleka ngichazw’ uthando lwenu
Mama nobaba bengifis’ ukufana nani
Seniyoxol’ akusangificanga sekuyofic’ abakwethu
Nisale kahle bazali bami