Ababhali

Zint’ezilala zixhobile
Zixhalabile
Zixhelel’exhukwana
Zixakek’ingqondo ixinene
Luxanduva lwengxubakaxak’esizweni
Luxinzelel’engqondweni

Sizizinto ezingehli buthongo
Ziingcinga siyacinga
Sidibanis’esinayo kwengekhoyo
Sixakekile singababhali

Sifulathelwe singamanyang’esihobe nemibongo
Sithi sakubhala kuqhawuk’ibhobhile unobathane
Sizamukuxazulul’ingxak’ezweni
Sinyengenyenge silusikizi
Kuyonakel’ezweni
Shukumani babhali nalutshaba lusiza