Xola s’thandwa sami
Wangithanda ngakuthanda sathandana
Lapho ngiwa nawe ngivuka kule ndima yothando
Zafika izivunguvungu zothando kwashabalala konke

Xola s’thandwa sami
Wangala wangibukisa ngabantu
Wanyamalala njengamazolo ebona ilanga
Isifuba sami sigcwele izinyembezi
Amehlo abo ayesethe njo kimi

Xola s’thandwa sami
UNkulunkulu emuhle njalo wagcina uzitholile izihlobo zami
Zazinhle izindaba wafikelwa injabulo
Walandula umfowethu ngokuhlupheka kwami yaqala futhi inkumbulo
S’thandwa sami kuleyo ndunduma esemuva kwendlu
Yithuna lami lelo sale usuxola sengedlula