Kuf’usisigebengu
Kuf’ulisela
Kuf’ulixelegu lexaxavitshi
Ulinuku lamanukunuku

Awunantloni
Awunalusizi
Awunambeko, kuba eyayikhona wayenz’umbeko

Uphila kanjani nesono esinje?
Ulala kanjani nesikizi nokukhohlakala okunje?
Nditsho wena ntw’esazela safa kudala saphosw’elwandle
Awunantliziyo, awunalusizi kusini na

Awukhathali zinyembezi zenkedama nabahlolo nabahlolokazi
Awubuv’ubuhlungu bezikhalo zethu
Wanela xakunini kanti

Uyingxwelerhil’imiz’emininzi
Ulilif’elimnyama elirhangq’ilizwe lonke
Uzaphul’intliziyo zethu wazixhokonxa
Wayijij’ingqondo de salahlekelwa kukuzazi

Akwaba ubungandiboleka oku kuka tatam noba yiveki ndimxelele ukuba ndiyamthanda futhi ndiyamkhumbula
Wandexutha iceph’emlonyeni waval’umnyango wochulumanco kum
Wandithathel’uthando lwam

Umsebenzi wakho uyawenza ndiyakuncoma
Ubukho bakho siyabuva futhi sanele
Ivaliw’imiz’emininzi nguwe
Bambi bambethwe yintlupheko nguwe
Kufa ulisel’elingasoze labotshwa nangamapolisa

Ukukhala, nokuncwin’akuncedi
Akukho mali nabutyebi bungabuyisa abasishiyayo kweli
Akukho ndawo yokubalekela xawufikile uyabhubhisa

Kwanele kwanele, nawe yid’uhluthe wanele
Hamb’ugoduke ukhathalisile
Akukho ukuguqela wena hamba
Imihla nezolo siyangcwaba nguwe
Imihla nezolo sifumana oo ‘lala ngoxolo’ mntakwethu, kanti kode kubenini?
Kwanele! Kwanele!