Qhawekazi elaqulunqwa kwasesizalweni.
Qhawekazi elagcotywa latyatyekwa i-oli yobugorhakazi liseyimveku.
Mbal’entle yama Afrika.

Sikubonile uvuka usiwa neligade lomhlaba .
Sikubonile uxhobile uxhathisile phakathi kwabamhlophe.
Mfungi ungajiki.
Mbal’entle yama Afrika.

Amakrele nezikhali awuwazel’nto.
Imfazwe unguphuma silwe.
Mfungi ungajiki.
Mbal’entle yama Afrika.

Awuvuthuzwangwa yimimoya namakhephu akuthi,
Ntonje kukho mgawuli uthile ungentlonipho.
Wawudiliza umthunzi wesizwe.
Umthikazi oluqilima.

Nzwakazi sibamba ngazibini nakwelo lemimoya.
Nzwakazi uyabulela umntu omnyama.
Mfungi ungajiki.
Mbal’entle yama Afrika.