Tinkhulumo tingaba banti njenge lwandle
Nemilomo inganwebeka ibe midze njenge ndlulamitsi
Ngingaba semilonyeni ekuseni lite lishobele lilanga
Ungasho nobe yini kepha wean ungowami

Ungahamba wonkhe umhlaba, undzindze tonkhe tiganga letikhona
Ungahlanyala uvune, udle titselo takho
Mine angifuni lutfo lwakho, ngifuna wean kuphela
Ungatiphindza emhlabeni wonkhe, kepha wean ungowami

Ngingamane ngishiye konkhe lenginako ngilandzele wean
Ngifunane nawe, ngindzindzane nawe
Ungatama kungibaleela, kepha bantfu sibili bayahlangana
Ungafulatsela lomhlaba, kepha wean ungowami