Wabonani engabonwa ephasini?
Uthetheni kabana kileli labokhokho na?
Wakho amalungelo ayadlelezelwa.
Yakho ipepho abafuni yothelwe.
Umyeko wakho bayawunyefula.
Ikolelo yakho abafuni bonyana yamukelwe.
Ipilo ehle ilemukwa ngini.
Indima yenu enayidlalako isabonakala.
Nanyana baneqisela amehlo nje.
Umoya webumbano niwutjalile.
Ukudumisa kwenu umdali ngikho okunenza nivuseleleke emmoyeni.
Indlela enenza ngayo izinto ibu-Afrikha.