Wawutshilo wathi intlonipho ayizontloni.

Wawutshilo wathi indlala yikati elele eziko.

Wawutshilo wathi idlakadlaka yinto engondlekanga.

Wawutshilo wathi intlupheko sisikhova esinqola indlela.

Wawutshilo wathi ukungavani yinyoka nesele.

Wawutshilo wathi ukuvana ngumtya nethunga.