Liyaphela iphasi ngawe
Uyiwisile imizi yabantu
Namhlanjesi silahlekelwe ziinini nabangani bethu ngebanga lakho
Ukubanjwa kwekunzi misebenzi yakho
Abomnakwethu nabo bayaphela ngeendakamizwa,
Nalokho misibenzi yakho
Nakuliphasi awulizwa,
Ulisilaphaza njengesifo esingalaphekiko
Abakwaziko bakubiza ngo zuka no tiki
Abanye bayazibuza bona uphumaphi
Namunye owaziko bona wavelaphi
Iye, angali bengeze saphila ngaphandle kwakho
Kodwana senziwa kungazi imvelaphi yakho
Mina akukho engikusolako ngawe
Siphila nje ngebanga lakho
Wena umphathi wesibili ephasini loke