Indlela okhule ngayo ayibalulekanga
ukodlula lendaw’uzawuphelela kuyo
ebomini.