Ikhwelo lityala mzi kaHintsa!
Phulaphulani mzi kaNtu
Uyatheth’udiz’amahlebo
Uniphethel’iindab’ezuvus’umnyele
Uniphethel’ubusi nekhala

Mingaph’imiphefuml’oyithengisileyo
Mingaph’imihlab’oyithengisileyo
Ngcothoz’ungungcatsh’indubule yaseMmabatho
Uchuluk’ukunyathel’okwehlosi
Eloxesh’uqulath’ubuthi
Umlom’umnand’okwerhumsha
Esandlen’ufumbeth’ubukrili

Iintetha zakho ziyathembisa
Izenzo zakho ziyadakumbisa
Siyawucima wen’uyawuphemba
Ubhuzel’ezik’okwe Vivane
Emehlwen’iziyatha ziimfama
Engqondwen’iingqondi ziingcaphephe
Ngcatsh’igazi liny’asifun’umosha
Asiyin’imfazwe kaMatiwana noMpangazitha

Wath’uyobhaca kant’uyobhabhisa
Wath’uyosilolonga kant’uyosilokonya
Sath’uyosimela kant’uyosimenya
Sath’uyosithethelela kant’uyosithelekisa
Incakam yolwimi lwakh’iyathembisa
Ulibhedeng’okwentomb’edudelwe ngujambase

Uphila ngegazi labant’okwencukuthu
Wath’uza ne democracy kant’uza no domarhasi
Wath’uza nenkululeko kant’uza nenkunkuma
Wazibiza ngomongameli kant’ungusimanga ndini
Unesibind’okwentomb’ilahl’usan’emgqomeni

Inyathelo lakho lokuqala silubonile
Mhl’usonyulwa njengo nozakuzaku
Wawel’imilamb’enamagama watsib’iintab’ezaziwayo
Watsib’imida de wagaleleka kwelo zwe
Wathozama njengo mhambi
Kant’uyophixanis’ilizwe lethu
Angen’amanz’endlin’evulelwa nguwe

Kumhl’isizwe sacutheka saliqaqobana
Baf’abant’igazi lifunxwa ngumhlaba
Lehl’ucingo kwatsiba nezifombo
Anyonyob’amalonci zangcangcazel’iintothoviyane
Wabhabh’untsh’uthikolosh’uphumil’engcongolweni
Vovololo! Vovololo! Ndeegram!