Abanye bathi unguCOVID.
Hayi! Ungubani Corona?
Lento uzanokufa elizweni.

Uluxakathise ngelifu elimnyama
Waliqhelanisa nokufa ilizwe.
Yhoo! Kanti ungubani?

Kunamhlanje nje uluvalele ngendlu uluntu
Kukhala ibhungene ezitratweni.
Yhoo! Lesabile uluntu ebusweni bakho.

Kanti wawuvelaphi Covid?
Wohlula umntu komnye.
Uvale inkonzo zonke zelizwe.

Uvale kwajongwa kuwe.
Uligongqongqo engahluthiyo
Sikubonile uthatha amawakawaka.

Uwasa kamasonganyawana.
Wawuvelaphi Covid? Ungubanina corona?