Uyayazi!
Uyinkanyezi esibhakabhakeni
Ulilanga elohlula imini nobusuku
Uyinyanga ebumnyameni
Usisibane sanaphakade
Xa ndisitsho ndithi wena usisibane sikamama wakho, kuba kungoku kujonge kuwe
We Uyinkanyezi egqamileyo

Uyayazi!
Ulilizwi elingumthombo,
Umthombo wobomi
Ulilizwi elinkuthazo embaxa, uvakala mbabo
Zone zomhlaba
Xa ubeka ilizwi liyavakala kwaye liyayolela
Xa uthethile ushiya uphawu lwanaphakade
Xa untyiloza ngelo lizwi lakho limpuliswa
Kunyibilika intliziyo zelitye
Intetho yakho inambitheke.

Uyayazi!
Intlonipho unayo
Uthando unalo,
Inkcibeko uyinikiwe
Inyaniso uyinikiwe
Zonke uzinikiwe
Liwonga elo
Zintsikelelo eziphindaphineyo ezo
Awuu!! Uliqhawe lesizwe

Ndithunyiwe ukuba ndikubhalele lencwadana
Phofu ndithunywa ngamava wam
Mfana kaMjoli, ndigqithisa lamazwi
Esuka entliziyweni yam: ndiyakuthanda mntwana womntu.
Ndizohlala ndikukhumbula,ndibukhumbula nobukho bakho empilweni yam.
Ayohlala enkenteza amazwi wakho enkuthazoi ezindlebeni zam
Uyohlala usisibane nakweyam impilo
Uyohlala uyinto yonke de ndisukwe kukufa.

Yanga inkosi ingakuwonga ngezinye intsikelelo
Eziphindaphindwe kasixhenxe
Ikunike ubomi banaphakade kuba usafuneka kulomhlaba
Ulonwabele usuku lwakho lokuzalwa
Ungavumeli namnye aligxobe

Uyayazi!
Ubusisekile.