Nasi!
Naso!
Isingqala, hayi ligaqa.
Ndirhubuluza ngenimba ndisithini na esisijwili.
Nanko!
Nank’uyabaleka.
Uleqa phi na undishiya kobubudenge bobomi.
Nantso!
Naku eyihlinz’okodyakalashe, intliziyo yam akayigcadi uyiseng’umhluzi.
Zembe oligilaxileyo lindixhamle umphefumlo.
Ndiyabona ubundithanda ngokwentengiso.
Uyandisinda, vuma andilwi ubundibona okwexeshana.
Tshini thiza ndazibona sendizithandabuza emfanekisweni wam.
Ndiba ngenjene, ungumnuko wam.
Zenzo ziphikisana neengcinga zam.
Kuyini na ukuba libhantinti kumzi wothando.
Ngamanye amaxesha ndinqwenela ukuba sisinyanya,
Kunohlalel’ubhaqa nalamanyala andikwritsh’intliziyo.