Liganyan’eliqulathe lukhulu
Liganyan’elingathathelwa ngqalelo
Lidibanis’abohlukeneyo, lipheth’ulonwabo
Ngolikhupha ngomlomo umphefumlo uyachwayita
Ngolikhupha ngomlomo owakh’umthwalo uyothulwa
Ngolikhupha ngomlomo eyakh’intliziyo iyonwaba
Uthando nentlinipho zidibene ngenxa yalo
Mna nawe sivana ngenxa yalo
Mna nawe sonwabe ngenxa yalo
Yinto elula ekhangelek’inzima
Yinto encinci enomsebenzi omkhulu
Umlomo linxeba wasikwa waphola
Zoniwa ngomlomo zilungiswe kwangawo
Imizi iyachitheka
Zihlobo azivani azivezelani zinyo
Thina asibulisani sohlulwa yinto encinci
Ukukhuph’igama ngomlomo
Kutsho kungcibeke iintanda
Sohlulwa luxolo
Isitixo sovul’umthombo wolonwabo
Isitixo sovul’umthombo wothando
Yinto aph’engabulaliyo
Yinto apha eqhelekileyo
Yinto apha ethandekayo
Nditsho lona uxolo