Njenge zantyhalantyhala zemvula
Amehl’ agxigxazinyembezi nditarhuzisa ndicela uxolo.
Kaze ndakwenzani Mfo kanantsika?

Kaze ndakwenzani Tata?
Kaze ndakwenzani Bhuti?
Sendigxala okweHagu nje.
Nditarhuzisa ndicela uxolo.
Uxolo! Uxolo! Uxolo!

Oh! Qamatha…
Zaphel’ iimbokodo neeNtyhatyambo zelilizwe
Zihlaselwa liqegu lomlilo.
Batsho! Banciph’ ubuhlanti bomama
Satsho! Savakala isikhalo

“Uxolo ndicela uxolo,”
Uxolo! Uxolo! Uxolo!