Uxolo yinyaniso
Ukutyandeka kwegil’ inkululeko
Ngumfula ukonelis’ umphefumlo
Intsunguli kukhany’ intsika ngqiqo
Yimbonisi kuphila ubunt’ ulonwabo
Lentw’ iluxolelwaniso iphakathi kwentliziyo nomphefumlo

Kulow’ ongazaniyo nalo kubus’ indzondo
Ubudlobongel’ ubugongqongqo ubulwane
Kuthi ke kulow’ usenyongweni kulo Kuphil’ ubabalo
Kanti basela kumthombo wothando
Kusenyanyeni kungqumb’ ubuyatha
Kubo bonk’ abangazaniyo nalo
Ndithi masakh’ intsika yobom ngoxolo
Ngob’ uxolo lixhathisa kwixhwitheko