Kwakhala nyonini na nabuxabisa kangaka?
Zinto zini na ezi nazithenjiswayo ukuba
niyakuthi nizifumane ngoku bunxonxotha ngoluhlobo?
Inene utywala ngumngcatshi wobulungisa
ngalonto andiboni koko ndiyagqiba.
Isizwe sika Phalo siyaphela,
siyabhubha siyatshabalala ngenxa yesisiqalekiso.
Phesheya mandulo ngexesha loobawomkhulu,
ndinamarhe babephila elizweni.
Inene ndinamarhe thina siphila esiqalekisweni.
Endingazi noba siyakukonyulwa ngubani xa liphi lona ilanga.
Ndandiba siphila eParadesi, apho kungekho nasinye isilingo.
Apho ubomi bucangcatha phezulwana
buxela abakhenkethi phezu komlambokazi iTsitsikamma kwelase Mpuma koloni.
Ndandingazi ukuba siphila eHadesi
apho kulilizwe elingabuywayo ngothe wakhenkethela
ngakhona nqwa nothe wazoyelisa kumngxunyakazi wephondo yaseFreyistata.

Mandiphinde ndenjenje:
utywala ngumngcatshi wobulungisa
ngoko andiboni ndiyagqiba,
uba ndenza impazamo thathani intambo nindixhome
emqadini ndohlulekile bubomi.
Bubuxelegu buphinda phindene sibenza umhla nezolo.
Phofu sizibiza ngezidalwa zikaSomandla
eziyothi zilingene izulu ngenye imini.
Kuba ezihlamba izono kothe wazivuma
mhlawumbi siyakuthi singene ngethamsanqa endumisweni kwazi bani.

Niyasixelegwisa isizalo somfazi nisityibeka ngamafutha inyama singayityanga.
Nilirhuqela edakeni igama lamanina,
nifuna babengondaba mlonyeni ngoba kaloku bona bazala amanxila.
Kanti iimfundiso nezohlwayo zabo naziphosela kowuphi na umlambo?
Le nto ningabethelwa naluvalo
okanye nifuna kuzaliseke la ntetha ithi
“Isala kutyelwa sibonwa ngolophu”?

Ewe ndiyavuma akukho nzwana ingenasiphako
kodwa akuxelwa leyenu,
nina niyayizondelela niyibhuqa mbombo zone zomhlaba
niwufuna apho ungakhona lomhlola.
Kazi kwakhala nyonini lento ilizwe libole linje?

Nyikinyiki nyam’empethu sabhongo sesele.
Siii!!!

Waze wathwala nzima umfazi.
Iingqiqo nengqiniseko ndinazo
akhomfazi unohlisa isidima sekhaya ngokubetha ebuyelela ebhekileni
ngoko anilifundanga kubo elihlazo
ntonje ningogqada mbekweni abangafun’ukuphoswa.
Aniqondi ukuba niziveza ubugwala nobunkenenkene benu
ngalombhubhisi utshabalalisa abanci kwanabakhulu.
Ngoba nithi nakubuhlohla umntu aqale aphume isimilo
athethe nebezingena sidingo.
Bambi benza izinto ezingaphaya kwamandla ezindahlulayo uba ndingazikhankanya.

Mna ndodwa ndiswele nje ubuthi
ngoba nonke ngendinithakatha ndinibulale ngobugqwirha ndidibanise nabasili balomhlola nakakade.
Ngoba le niyenzayo linyala limanyukunyezi
alinonyamezelwa nanguMnyamezeli.
Into engena sizi engena valo eyenza umsebenzi wayo
kothe waguqa ngedolo wathi “ewe ndiyakukumela”.
Inene utywala ngumngcatshi wobulungisa ngalonto andiboni koko ndiyagqiba.