Ungithandile, ungithandile sathandana
Indlela ongithande ngayo ngiyabona ukuthi sisazohlalisana
Inhliziyo yami uma ibona eyakho iyacwila kulomfula wothando
Ogeleza phakathi kwami nawe

Ngikuthandile, uthando lwami nawe lwehlukile
Lufana nembali eqhakaza ogwadule engasoze yabuna
Ungithandile indlela engibona ngayo sengathi ungidlisile

Sthandwa sami ngikuthandile
Ngikuthande ngolumangazayo
Oludlula ulwandle nemimfulakazi
Uthando lwethu lusha ceke
Lumhlophe qwa
Luthuli luthe cwaka

Uthando olusha
Thina sengathi siyaqala ukuthanda
Uthando lwethu sengathi elokuqala
Ukube ngazi kangcono ngabe ngithi ungidlisile

Phela mina le eyami inhliziyo besengiyikhiyile
Isikhiye ngasilahla lapho nami engingazi khona
Ukuthi wena usithathephi ngifisa ukwazi

Phela baningi abesebengene baphuma bephula le eyami inhliziyo
Ngithembe ukuthi wena awusiye omunye wabo
Phela mina besengizitshelile ukuthi angeke ngiphinde
Ngivumele umuntu angene kulena yami inhliziyo
Kodwa wena ngikuthuka usungaphakathi
Nami angazi ungene kanjani

Sthandwa sami ungithandile
Ngikuthandile salwakha uthando olusha