Bathi nabo abayibizanga yazifikela
Ekuseni ngovivi igeja liyal’ ensimini
Zandla zimqwele wosizi nezinyembezi
Izingane izolo zilale ngethanga namanzi
Bath’ abayibizanga yazifikela

Etafulen’ abethengisa kulona
Ubuye elambatha nendlal’ ibamb’ iqhaza kwelimnyam’ ithumbu
Elifumbeth’ izinyembezi nomunyu
Izol’ ulal’ emunyu
Indlala kayidlal’ ish’ ibika

Ukhala ngenhlupheko
Uthi nayo iyohlupheka mhlazane aceba
Icebo kuyena sekwaba umkhuleko
Ukhala ngesinyama somyeni wakh’ obesebenza kwelimnyama igodi
Hleze nezinto ezamqedela ilezi ebezenza ngobumnyama

Bathi abayibizanga yazifikela
Ukhala ngomdal’ omdalela ukuhlupheka
Uthi kube kuya ngaye ngabe kad’ asithela
Wawuthwala ngesifuba

Usekhala ngabantwana bakhe
Esebamazi ngosizi ebe engalufisanga
Elizifikel’ kuhle kwesifo somdlavuza kaliphezi
Nezinyembezi kazipheli
Inhlupheko uthi akayimemanga yazifikela