Thando uyintoni na? thando uyaphilisa kwabagulayo wena uyingcambu yethemba. ukukukhanya kwabasebumnyameni wondl’ iintliziyo ezinxungupheleyo.

Thando uyintoni na? Thando uyalilisa, ukwanguye nombulali uzihlukuhlile iintliziyo. Uzigqwalisil’ iingqondo wazifak’ebumnyameni satsho isijwili laphalal’igazi kwaphela ubomi egameni lakho, ndisaziqikaqika ndisabuza ukuba thando uyintoni na?