Kungenzeka angilwazi uthando
Kungenzeka akaze ngaluthola
Mhlawumbe angidalelwanga uthando
Uthando alunaqiniso

Kubuhlungu ukuthanda
Kubuhlungu ukuba semathandweni
Angazi kungani
Kunothando olungenaqiso njalo

Uthando alunaqiniso uzinikezele
Kulona kodwa lona lungazinikezeli kuwe
Umthande umuntu kanti yena akanandaba nawe
Yazi uthando alunaqiniso njalo

Sengizwile thando
Sengikhathele nguwe
Angisayifuni into engihlanganisa
Nothando olungenaqiniso

Hhayi mina sengizwile
Uma ukuthanda kuzongiphula inhliziyo
Hhayi mina ngizwile
Sengiqedile kanti futhi sengidelile
Yazi uthando alunaqiniso