Dear Nimrod Nkosi
Ngiloba lenkondlo ngethemba lokuth’ iyofinyelela kwawakh’ amehlo
Ngicel’ uyifunde uyifundisise
Uyifunde bes’ uyetshisa ngokujula

Malandela nginesicel’ esijulile ngiyazi sinzima
Sekukaningi ngikubon’ uhlanganisa izihlob’ ezidukelene
Ucing’ obaba ubathol’ ekujuleni komhlaba

Ngalol’ uhlelo ngicel’ ungidlulisele lomlayezo kuMdali
Ngifis’ ukwazi ukuth’ owami ubab’ uhleli kanjani?
Phela wahamba sangalithol’ ithambo lakhe
Sengifisa ngish’ ukuthola nom’ ubhozo okungenani
Sengiyosala sengemukel’ ukuthi akasekho
Utatakho bath’ uhlelo oluhamba phambili
NoLebo nay’ usahamba nokhumbulekhaya ngabe ngiyamubhalela

Ngisize Nkosi ngidlulisel’ umyalezo kuNkulunkulu
Sengingathokoz’ uma ngingezwa kuthiw’ owami ubab’ uhleli kanjani
Mhlamp’ uhleli nendodana yami
Mhlampe bayamamatheka ndawonye