Ndikhe ndathula okomzuzwana
Ndisiva won’ umphefuml’ udandathekile
Yon’ inyam’ ixhelekile
Yon’ intliziyw’ ixhwilekile
Ukuwa komntw’ asindlwan’ iyanetha
Ukuwa komntw’ asingoqhelekile

Umntu ngumntu!
Batshil’ oqal’ azive
Iimbongi zakwaNtu zikweliphina?
Zizokuthunga naz’iintliziyo zikrazuka
Zizokuthuthuzela nants’ imiphefumlw’ idandatheka
Zizokosula naz’ iinyembezi ziphalala

Zizokomeleza nants’ intlungw’ ihlasela
Uwil’ umfo wakwaNcwane
Obedum’ esaziwa ngobuncwane bomculo
Ancwin’ ang’uyagul’ ebiz’ ingoma
Abibithek’ ang’ uyalil’ esondlal’ intlungu ngegoma
Athi kulungil’ esondlal’ ithemb’ eluntwini

Mihl’ imisebenzi yakh’ iyancomeka
Umntu liqhosh’ elingenantunja
Inen’unamacala mabin’ akagqibeki
Uthwel’ elibi neligudisekileyo
Bambi bayancwin’ abanye begcobile

Lala ngoxolo mfo kaNcwane
Kwelolizwe sonkesiyeza
Uzusibulisele kwelolizwe
Uzugunye nalaph’ uqingqe ngengoma
Kulungil’ inen’ akuvum’ umdali

Eyasemhlaben’ inqwel’ uyibhexeshile
Ubakhwelisile ngemiphefumlo wayokubabeka
Ubathwele abaninzi ngeentliziyo wayokubabeka
Nabo ngezandlabakuthwele
Bakubeka kwelokhaya lokulinda