Hho hhe wayemuhle umntwana wabantu madoda
Babekhala bekhalile beshela beshelile
Becutha becuthile
Hho Hhe wayemuhle umntwana wabantu
Babeshimile ebashiya bemile
Ithemba alibulali bengasabulali ubuthongo bethongo becelile

Hho Hhe wayemuhle
Uphuma langasikothe eziphethe emuhle ephephezela abanye sebezifonela ngaye
Intombi unwele lwayo okwakuyisihlekehleke esihle esihlazekile
Akulona iqhathanzipho lingeqhathanise zinzipho
Kahle kahle lesi isipho sesiphiwo sobuhle
Obuhlehlisa amadoda afuna akuyeka eyawo imimshado
Uthando luyisela besho bekhwezela
Eyithwala imbiza kuvele kube nesimo sokufikelwa imizwa
Kwakuphela amagama esokeni kucime nezibani ephelele egcwele ethe phu

Intombi nto othi uma uyibuka ungacwayizi
Isimomondiya kungendiya unobuhle
Hho hhe wayemuhle uNombuso enombuso
Kuyona eyami inhliziyo
Kudela owaziyo naye owaziyo akasoze adela ubuhle obunjena
Kuthi angibonge nginconcoze ngibonga koMalandela
Mhla ucu luhlangana entanyeni kwathi angigiye
Ngingqoke iCarvela yami ngingibele phezu kwamathafa
Ngibonge elangeni ukukhanya kufikile nakithi

Hho Hhe wayemuhle wayemuhle bo!
Hhayi ukube amehlo ayobolekisa ngangizokufakela lawa awami
Ubone ngo ‘See’
Wayemuhle uNombuso Kuleyami
Ngangimthanda Ngimthandaza Ngimngabaza
Uthando lufikile luvela kwa Love
Kwakuhlezi kuwuKhisimusi kuyidili
Kuyintandokazi yenkosazana
Hho Hhe singabuye sithini kuthiweni
Okungapheli kuyahlola