Uphi na lwimi lwam…
Zingcali zosiba ziphelile,
Ndiba ngakhangela
Ezomthonyama zichayile,
Ulwimi luthambile alisalungi
Kwelenkobe,

Zinkonde zithi “How’s you”
Ezikolweni ngu “Good morrow”kusasa,
Isixhosa sincame sayintakumba
“Tyhini siphi”. Magwala ndini
Buyan’ekhaya lahlan’intloni.

Bafazindini tyalani ubumnandi
Bolwimi ebantwaneni,Madodandini
Nikani amakhwenkwe imiqayi aqule,
Maciko cikozani intsomi ebantwaneni
Lakutshona,Ngokwenzanjalo kuyothi
Kungempondozankomo

Lube selubuyile ulwimi lwakwaXhosa,
Ngolwemivundla luzobe ludlala ngalo
Ulutsha,Ntakana “ntyilo-ntyilo”
Uphetheni ngomlomo,Kungesiso
IsiXhosa somntwana ilifa lomzontsundu.