Ubukho bakho phakathi kwabaninzi
Kwenza kuphume iziqhamo ezintle
Nempumelelo, kwimihla yanamhlanje
Unqongophele ngenxa yokrwithakrwithano.

Izinto ezininzi ziyalunga ngobukho bakho,
Inkxaso nolonwabo zibakhona xa
Abantu bebambisene, namhlanje
Uyabhekela ebantwini kutheni?
Ubukho bakho buyabohlula
Ubunzima.