Bengimthanda inhliziyo yami
Ibigculiseka ngaye
Izindebe zami bezimuphimisa njalo
Amehlo ami bemubuka njalo
Izandla zami bezimubamba njalo
Kodwa wakhetha ukungishiya

Ung’shiyile
Okubuhlungu ung’shiye ngingedwa
Wang’shiya ngishimile
Cha uthando kaluboni
Cha uthando alunamkhawulo
Kuphela nje linokukhalaza
Kuchitheka izinyembezi njalo

Ung’shiyile
Ung’shiyile!