Sele kulithutyana
Ndinyus’ iintaba
Ndisehlis’ imifudlana
Ndinquml’ amaqaqa
Ndiwel’ iindonga
Unganikezeli!!Ndibethwa ngamaqhwa
Ndinethwa ziimvula
Ndihlekwa, ndinukunezwa
Ndixhwalekile, ndidiniwe
Ndixhelek’ umphefumlo zezomhlaba.
Unganikezeli!

Amehlw’ amnyam’ ukhetsekil’ undibambile.
Amadol’ anengevan’ aphelelwe yincindi
Amathemb’ aphelel’ eluhayini
Amahlath’ aphelile ndobalekela phi?
Abandaziyo bayandisukela
Unganikezeli!!

Xhathis’ uxhathalaze
Nexhoba kanti liyathetheleleka
Zezomzuzwana zona ziyadlula
Zingadluli naw’ uzungavumi
Unganikezel’ ufikile kwayiwayo
Unganikezeli!!

Lingazongoma lide lugqekreze
Lelabumini loduduma lidlule
Nasentlang’ iyana kwakunyembeleka.
Isiciko mhla mnene sakuba yimbiza.
Sakuliva nas’ ifuthe lomlilo
Kakad’ izinto ziyajika
Ukanti nevili eli liyajikeleza
Unganikezeli!

Ndlel’ inamev’ imxinwa
Ebumnyameni kubonakal’ iinkwenkwezi.
Khangela phezulu
Ungazibon’ ufikile
Ungavum’ unganikezeli
Xhathis’ ulw’ unganikezeli
Uzunganikezeli!!