Amehl’ ami asehlez’ ehlengezel’ izinyembezi izikhathi zonke ubuhlungu benhliziyo
Eyam’ inhliziyo isihlez’ ikhathazekile ayisakutholi ukuphumula
Ilo nembez’ oqhamuka umuzu nomzuzu ngamaphutha ami

Inhliziyo yami igaya izibozi intukuthelo
Nenzondo amagqubu angavumi ukusuka engqodweni yami
Ngezenzo ezimbi esengizenze kubantu
Ngiyazisola kakhulu phambi kwakho Somandla
Angisazazi nokuthi ngingubani

Ngiyazisaba mina uqobo
Angisazazi nokuthi ngingubani kulomhlaba wezono
Angisakutholi ukuphumul’ unembez’ ungidl’ imihla namalanga
Ngingcolile ngimaxhapheshu ngidinga ukuhlambuluka phambi kwakho
Wena ongabonwa ngamehlo nami ngingowakho

Nhliziyo yami xola manje sekwanele
Ngiyazisola kakhulu ngamaphutha esengiwenzile
Kulo mhlaba ohlabayo
Xol’ impela nhliziyo yami engenampumulo
Uyangidla unembeza