Langazelela ukufika encosheni yentaba.
Musa ukuthi finini okwesinyabi.
Yiba ngothand’ukujuzel’emafini.
Khalubaleka njenge mpangela.

Yibeke nxamnye imithwalo ekudobelelayo.
Iintlungu zakalokunje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuzayo.
Hamba ungemi, ungatyekeli ngasekhohlo nakwesokunene.
Lubakeke ngomonde ugqatso olukumeleyo.

Yibethise ngoyab’imicelimingeni ekutsalela kwantshabalala.
Uvuke ngonyezi uthwabaze kulomathafa ucand’imimango.
Uwel’imilamb’eyaziwayo ugudl’amathambeka uqabel’iintaba ezinamagama.

Uzohlangabezana nazo izigrogriso nezothuso kwanezonyeliso kodwa ungaphel’amandla ngenxa yezilingo.
Bambi bayakuthi nathi sasinje ngemihla yethu uze ungabahoyi uyaz’iminqweno yentliziyo yakho.

Phakamisela amehlo wakho kuyo imbangi nomgqibelelisi wobomi bakho.
Kaloku ubomi ngumzamo nemigudu wovuzwa wakubila.
Thabatha ithemba uphile ngalo kaloku lona liqinile ngokwe ankile yomphefumlo.