Mthombo ndini wezimanga
Mthombo ndini wempiliso
Ahhh! Mthombo ndini!
Ngexesha lembalela itshil’imilambo kodwa
Wen’usampompoza
Wen’uhlal’uluncedo ngemini
Kaxakeka
Wen’ungu Mabizwa sabele
Ahh ahh! Mthombo wam
Ndithanda ntonye kuwe mthombo ndini,
Wen’awkhethi bala la mntu
Abantsundu naba mhlophe basela kuwe
Izinhanha namahlwempu ngezakho
Aaah mthombo ndini!
Amanz’akho ayawuphilisa moya wam
Ivumba lako livula ingqondo yam
Ubukho bakho lukhanyiso lwesizwe
Kunjenj ngamandl’akho mthombo ndini
Mawethu yizani sisele kulo mthobo, sifunde sakh’isizwe
Imfundo ibalulekile maAfrikaaa!!