Ndzondzobila ndini yezothe
Bunzulu ndini bobumnyama
Nzala yamashwa nengxwaleko
Nyaka wesithokothoko sobumnyama

Ndlezana ndini ezale inkedama
Ndlezana ndini ezale abahlolokazi
Ndlezana ndini ezale usizi
Ndlezana ndini ezale inyembezi
Ndlezana ndini ezale intlupheko
Ndlezana ndini ezale intlungu

Nzala yosizi olungathethekiyo
Nyaka wendudumo nemibane
Edudume yabaneka yazala ubhubhane
Yamenyeza kanti idlula nosaziwayo bodumo

Yadilika imithi emikhulu omama uTwala
Nditsho iKumkanikazi yaMarharhabe
Omakade netha bengena bhatyi ndithetha otata uMlangeni
Yazimela intombi yakwa Mandela ingubhungisanga

Kuwo wona lo unyaka wobumnyama
Yavalwa imizi ngexa kabhubhane we corona
Badilizwa abantu emisebenzini ngenxa ye corona
Basheka abantwana bezikendama ngexa ye corona

Inga ngathi awusafiki esiphelweni
Ungaze ubuye ubekhona oyokuphinda ufane nalo wona
Inene lo wona unyaka undincamise ongezantsi ubekrakra okwencidi yekhala