Uzelw’abokuhla baziswa
Ubekiw’izizwe zabona
Uthabathil’uluntu lukhona
Awonyulwanga siyazi
Ungumntanegazi siyavuma
Ngab’izenzo zitsho

Zagqam’izenzo zakho mhla ngetyala lentombi
Eyayenziwe nzima ngunyana wakho
Walinyovul’ityal’okomfaz’ehlamb’iingubo
Abokuhlal’abalibali ziintetha zakh’ezigwenxa
Ityala kuwe lityala ngentshontsho
Iliwa libhek’umoya kwabangenalo

Namhl’amaCirh’ethathana namaTshawe
Waba yinkukhw’esik’umlomo
Wadlula njenge mfama
Namhla kufik’ityala kuwe
Wothuk’okomfaz’efelwe yindoda
Ulihomba ngeendlebe ngesis’uluntwentwe
Unentliy’end’okomntan’esithembu
Uhlahl’elinamev’eluntwini

Ucekethekil’okomntan’ongenanina
Ngumhlol’obomvu sisimanga
Ngob’izity’eziqholiweyo ziyagxalathelan’uza kuwe
Bekufanel’ezabant’aziweli phantsi
Zonk’uzithwel’emhlana
Ngenteth’ungafung’uthi lilungisa
Ngufunz’eweni okwe nkintsela

Yinkos’enjan’esolok’iinengcwangu
Yinkos’enjan’ekholwa zizidubedube
Yinkos’enjan’elamla ngochatha
Zonk’iintetha zakho zinonyawo lwemfene
Bafudukeleph’abangathathi ntweni
Usisaph’isizwe sikaPhalo
Uyok’uyibon’ingqumbo yeminyanya
Ncincilili! ncincilili! ndegram!!!