Umntu sisilwanyana esinobungozi
Lulahle olunothuli
Awu sokuze umazi umntu
Awu nakuze umgqibi umnti

Umntu ngumalahe phethuka
Ngumoya ovuthuza okungenamkhondo
Yinto ephethuka okweenyoka
Ethi ikuqoli zithende
Yinto ekusengi kusenge
Ikulahle okomhlwa

Awu sokuze umazi umntu
Umntu umazi akulala
Ungena kumazi okufulathela
Umntu ufana qhwa nesimo sezulu

Umntu ufana qhwa nesimo sezulu
Izolo okula ebehleka
Namhlanje oku ulibele kwanto
Ngumntu we lowo

Hleka naye wonwabe naye
Kodwa hayi uthi uyamazi
Kodwa hayi uthi uyamgqiba umntu