Umntu akasinja!
Umntu akafani nemvu!
Umntu ngumntu!
Umntu ufanelwe kukuphila
Abanye babaxhela ngebhoz’ okwezilwanyana.

Iyintoni n’ impembelelo kwesisenzo.
Bath’ izol’ ebeyobhula kwamhlab’ uyalingana.
Bath’ umntu umalung’ athwel’ ubutyebi.
Bath’ umnt’ umalung’ athwel’ ubungangamsha

Ucholw’ ebugxwayibeni uNomazolo
Isimang’ impahla yasebukhwen’ ithwetyuliwe.
Silwanyana sini na esi sity’ amalung’ abantu.
Simkhuph’ amalung’ omzimb’ ashiyek’ eligobhogobho.
Simnukuze samkhuph’ umphefumlo.

Kunzim’ ukuhamba
Emin’ ilanga lihlab’ umhlaba
Soyik’ isil’ esity’ amalung’ abantu
Ngumnt’ otheni n’ otya amalung’ abantu?

Umhlaba wonakel’ ubolile
Umntu ufel’ unobenani
Ubhul’ usiyazi wath’ ubutyebi busemalungwin’ omntu
Zingel’ ilungu lomnt’ uze nalo.

Iintsizi zabazali
Zisele zingenamntwana
Iintsizi zabantwana
Zisele zingenamzali
Isilw’ esity’ amalung’ omntu simqwengile.
Umntu ngumntu
Umntu ngumntu ngabantu!!