Ehleli nj’ uyangqunga
Entl’ akavani nayo
Enenkqubel’ uyithiyile.
Uhleli nj’ ungumleqwa kant’ uleqile.
Uhlel’ egugusheka kant ugush’ uchuku.

Ncumo lwakh’ olugoso luvul’ izivubeko.Themba ban’ uthemb’ udyakalash’ onkone.
Yinyok’ enobuhlung’ umathamb’ ezantsi
Umlomo wakh’ undumzel’ ubuxoki.
Umlomo wakh’ undumzel’ ubutshijolo

Ngunyawo lwambeth’ indlela
Ehleli nj’ ukhangel’ ichiza lesifo sakhe.
Sifo sin’ esinganyangekiy’ uchuku?
Ndikhe ndambon’ etshayinta-tshayinta.
Ehleli nj’ ungugxelesh’ inqatha
Etyebiley’ ifanele yen’ izisuma zezenu.

Hagu nay’ izibik’ ubungcono kunaye.
Ehleli nj’ unesikrokro
Akadan’ akoneli futh’ akethi mandla.
Sel’ ephixanisile, nguqhelelike kuye.
Untliziy’ igcwel’ iintambo zesigcawu
Umehl’ abalek’ okomkhonyovu
Olwimi lwakhe lutshawuz’ okombane

Mntu ndini ulilovane!
Uchul’ ukunyathela kant’ uzakutshintsh’ umbala.
Lumk’ uzakukhahlel’ ekumbambazel’ emhlane.
Akutsh’ elingeqiwa nayintwala le imbala.

Ngumehlo madala
Umakad’ enethw’ engenabhatyi.
Ofik’ abemtyuw’ emanzin’ anencasa.
Angcwengiley’ uwagxobhagxobha nj’ awashiye
Ehleli nj’ ulel’ emqokozweni.
Okwexhwane lilalel’ ixhoba

Ubaqwengile abantu bezalwa kunye.
Ubachithil’ abomzi belala ngangub’ inye.
Ngumathung’ ogqojoz’ esixekwen’ esivul’ intanda.
Ngumf’ othand’ ukuzenzel’ ibandla lakhe.
Ngunam naw’ umahamb’ ehlal’ ikhuko labatshakazi.
Mlumkel’ uyingoz’ akamenywa.
Umnt’ onochuku