Abantu besifazane baziqhathanisa namadoda
Ngoba befuna ukuhlonishwa
Amadoda aphenduka izimpisi
Ngoba becabanga ukuthi umhlaba uphethwe yibo
Ingabe asekhona amadoda aqotho
Ingabe omama basakwazi ukuhamba ngokukhululeka
Izingane zidlwengulwa mihla namalanga ngabantu okumele bazivikele
Abomthetho amacala abawalandeleli
Ngoba bethi abachithela isikhathi
Umuntu sewaphila ngosizi
Ngoba engazi ukuthi uphephile ngaphandle noma cha
Usizi seluphenduke umngani wami

Omakhelwane abasasizi
Bathule bayabuka bayahleka baphinde bahlebe
Umoya wokuthula sewashabalala leli lizwe
Ligcwele igazi, inkohlakalo kanye nokwethuka
Kaze sizwe kungani ugugquke kangaka
Amahlaya sekwaba imvula evela ngaleso sikhathi kuphela
Obaba nomama abasahloniphani
Abafana bashintsha izintombi sengathi imali
Izintombi seziqhudelana nabafana ngokuphatha
Sizwe buyela esimweni ngoba uguqukile impela
Impela umhlaba uguqukile