Ndingabhala ndithini ngothando?
Iyintoni yona lento iluthando?
Izizwe ziyakhala zifuna wena thando
Ezintlalweni zethu nasekuphileni
Kwethu sifuna wena thando
Wena ulilanga kuthi, kukhanya
Kwakho kuqaqambisa yonke imibala

Mlambo ndini wona ungatshiyo
Ntliziyo ingabethiyo
Xa ingampompozi manzi wothando
Nxeba ndini lona lingophiyo
Lona liphethe intlungu mhla lathunukwa
Mlambo ndini wona uchume iintyatyambo
Siziba ndini nam ndingangena ndoyele
Bunzulu bawo bungaziwa mntu

Ziphumo zawo zintle mhla woyela
Mhla litshisa sizimela ngawe
Ngoba wena unempepho emyoli
Ephephezelisa ubuncwane bentliziyo
Mhla ndoyela kuwo andisayi kuzisola
Ngxangxasi zawo ezihlamkisa umphefulo
Ubushushu bakho mfula
Wothando bundenza umphefulo

Ufudumale,uligwiba mhla ndililolo
Uyawugqubisa umqala kubethe
Intliziyo lunxano
Manzi wona angarhaxiyo sowuntywila
Manzi wokunkcenkceshela kuphume
Iziqhamo ezondla umphemfulo

Nam ndivune
Mfula wothando onomthombo
Ongatshiyo sekubalele
Mbalela zobomi ziyakufikela
Kodwa wena awunikezeli
Umfula wothando awutshi