Yithi cwaka ungumfazi into oyiyo!
Mabazole bonke uSomandla uyazi
Sulani ezo nyembezi nixole
Lento iluxolo yadalwa nguThixo
Eneneni ndisisidalwa sikaThixo
Lona ngumendo wam

Yingxolo yantoni le niyenzayo?
Oh hayi nasenza bazali
Yingqumbo neempazamo zenu ezi
Siwathwele amatyala enu
Wasishiya omnye, waqhubeka nobomi
Waphambana omnye walala kobandayo
Nithi masithini thina?
Ewe kaloku ulonwabo lwethu lufutshane
Kutsalwa-tsalwana ngathi
Yhini na beningayenzi lento ngalamhla sinidinga?
Ekugqibeleni ngumendo wam lo

Kuyo yonke lo ntlupheko sifunde nto
Ukuzimela nokuthobeka
Ukulilela ngasese nokusebenza nzima
Ukuncedana kaloku kudala saba ziinkedama
Ingqumbo nenkohlakalo siyithwele kwanela
Yhini na Nkosi ukusiyekela?
Kuyo yonke le mizi yobunzima
Kaloku enyanisweni azange kwaba likhaya
Singomahamb’ehlala ngenxa yabazali bethu
Oh hayi kwanele
Lona ngumendo wam
Ekugqibeleni umntwana ukhuliswa sisizwe sonke

Nonke niyidlalile indima yenu siyabulela
Nonke uThixo uzakunisikela
Nonke uThixo uyanibona
Kwimizamo yenu emihle nemibi manisikelelwe
Limi elam ndithi xolani
Lo mendo ngowam
Ukuxhwithana kwenu akusosisombululo
Lento yamoshwa ngabantu ababini
Xolani ndaxola mna

Ndinguye umfazi ngaphandle kwezaluleko zenu
Ndinguye umfazi ngaphandle kweentsikelelo zenu
Ndinguye umfazi ngaphandle kweziyalo
Ewe kaloku kuyaxhwithwana
Ekugqibeleni ndizelelwe emtshatweni
Loo ntlungu ninayo yaviwa ndim kuqala
Loo ndzondo ninayo ndandinayo
Ndakhetha uxolo lona luphilisayo
Lalani ngelo nxeba nivuyisane nam
Myekeni alale akazuvuka umnkile
Iintlungu zakhe ziphelile
Akhonto azoyifumana kakade ulele kobandayo
Lona wona umendo ngowam.