Ngiphila ngoba uphila.
Kufanele ngiphile nawe,
Ngikwazi nami ukuphila nomunye.
Ngibonile ukukhanya ngombana uzile kimi ngakhanya.
Nami kufanele ngibe kukhanya kulaba abatlhoga ukukhanya.

Size ephasini lapha sithunyiwe.
Size ngokwenza umehluko.
Umehluko kilabo abawutlhogago.
Umehluko akusiyo into ekulu,
Lokho okucani kungenza omkhulu umehluko.

Njengokutjho kukaNelson Mandela:
Ukuphila komuntu akutjho iminyaka ayiphilileko ephasini lapha,
Kodwana umehluko awenzileko ephasini lapha.