Umcel’uThixo akuph’amandla
Alingen’ingxaki zakho,
Umcel’uThixo akubonise
Ezakho ingxaki,
Ngob’ingxaki azipheli
Usaphila nje!
Ubuy’umbulele xa ethe
Wakuweza kwenye yengxaki zakho.

Umcel’uThixo agcine kwaye
Abandisele abo bakunqwenelela
Okuhle endleleni yakho, ngoba
Ababhalwanga ebusweni kodwa
Ngaphakathi entliziyweni.

Umcel’uThixo akugcine
Phantsi kweSandla sakhe
Yonk’imihla kwaye uhlale
Umbulela kwi mpumelelo
Zakho.