Sukumtywilisela lowo uthe
wakufundisa ukuqubha .
Xa uthe waphumelela buya
Ubulele kulowo ebekunceda
on your ‘Lows’.

Umbulelo sisikhuthazo
kwabo banceda abanye,
Umbulelo kukungqina
Kulentetha yakudala ithi
‘izandla ziyahlambana’.

Umbulelo ngumfanekiso
Omhle walentetha ithi
Umntu ngumntu ngabantu
Tsha a a a a a a a !