Umbel’ubhongxile nozala weenzwana neenzwakazi zakulo Ntu
Unyathelela phezulu, intliziyo uyibambe ngenkcakrankcakra
Kuziintsizana, izijwili nganeno kwegoqo
Ikat’irhuq’ithatha eziko kwakhaya-khulu Mzontsundu

Kanti wohlisile nje, iintsana zililela ni?
Ubilile, umaxhaphetshu
Uhlukuhlana nobisi lwentengo
Kanye-kanye Nontsundu ujong’ukwehlisa ‘de ubisi lubeziingqaka?

Xa usithi ntomb’enomkhitha yakulo Phalo,
Ntomb’entle yakulo Madzikane, wena wakulo Moshoeshoe:
“Imbila yaswel’umsila ngokuyalezela”
Utheth’ukuthini kanti?

Iintsimi zoobawomkhulu zihlakulwa ngamavela-ntshona
Isivuno sesawo kakade!
Besicinga ntoni?
Siphethwe ngamaciko, iziquququ ngolwimi; nkqi ukwenza
‘Ntw’aph’ezimiqolw’ibanzi
Oonantsi bakulo nantsi
Omalala neli, avuke neliya

Ntomb’entle, ntomb’elubhelu yakulo Afrika
Umile, usong’izandla ecaleni kweentlanti zakowethu
Amavela-ntshon’axhents’ezombelela kumhlaba woyiihlo noonyoko

Bantwana begazi!
Ndithi umbel’ubhonxile
Kodwa isizwe sibik’umphanga
Isizwe sakulo Ntu singumphanga