Isitjhaba sithwele iimikhono ehloko,
Abomma bahlaba umkhosi,
Abentwana behlisa iinyembezi
Abomma badanile emoyeni yabo
Abentwana basele ziintandani
Iinlukazi zikhuza zibambe ongenzasi
Zithi umbango yini na?

Naku umkhonto uhlaba abantu bengubo
Uhlaba abomma kulile abantwana
Uhlaba abantwana kulile abomma
Kubonakala ngeenyembezi zehla
Waguqa umma
Waphaphatha izandla
Watjho ngephimbo elizele isizi
“Konakele Ma-Afrika”
Kanti umbango yini na?

Sibomma sibuzwile ubuhlungu
Sazehlisa iinyembezi zagcina zingasehli
Silingile ukuthandaza kwangaba nomehluko
Silingile ukubikela amapholisa kwangathathwa gadango
Iveke neveke sibulawelwa abantwana
Inyanga ayipheli kungakadlengulwa umuntu wengubo
Unyaka uphela nabantu bengubo
Ilangalitjhinganemiphefumulo yabantwana bethu
Kanti umbango yini na?

Ngiyimbhokodo yeSewula Afrika
Angisakwazi ukuphila ngikhululekile
Ngikhamba ngivevalo
Ngesaba ukubulawa
Ngesaba ukudlengulwa

Okungizwisa ubuhlungu

Sibulawa madoda esihlala nawo
Amadoda ekufuze asivikele aphenduke izitha zethu
Amadoda ekufuze asijabulise sekungiwo asihlukumezako
Amadoda ekufuze asithande sekungiwo asibulalako
Amadoda esiwathembileko sekungiwo asidlengulako
Kanti umbango yini na?