Ngumphixanisi nomxabanisi
Ngumbhubhisi ngumtshabalalisi.
Yinkuntsela yomtshutshisi
Liyakha liphinde luchithe
Ngumtshutshis’ ozele uhanahaniso

Lutshaba loxolo
Luyayixakekis’ ingqondo
Ngumphixanisi weengcinga
Amakhaliph’ anamandl’ afa ngento ephum’ eliwimini
Incas’ ubukrakra buviwa lulwimi.
Nesiziba siviwa ngodondolo.

Luyaqalekisa luphinde ludale
Ukufa nokuphila kuselwimini
lilungu elingenamathambo
Kodwa linamandl’ okubhubhisa.

Izizalwane nezalamane zijongana
ngezikhondo zamehlo.
Umphixanis’ uphixanisile
washiya kubole bhutyu.
Yalus’ ulwimi lwakho
Yetyis’ amazwi wakho
Gcina ulwimi lwakho ebubini.